Aydan YÜCELER

 

 

 

ÖZGEÇMİŞ  

 

1.1. Adı Soyadı                : Aydan YÜCELER

1.2. Unvanı                      : Yrd. Doç. Dr.

1.3. Yabancı Diller          : İngilizce (KPDS:74)

1.4. Öğrenim Durumu:

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Selçuk Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

İşletme

Doktora

2005-2011

Selçuk Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yönetim ve Organizasyon

Yüksek Lisans

2002-2005

Selçuk Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Lisans

1997-2001

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı:

Örgütsel Bağlılık Ve Örgüt İklimi İlişkisi: Teorik Ve Uygulamalı Bir Çalışma

Doktora Tez Başlığı:

Sağlık İşletmelerinde Örgüt Kültürünün Bir Boyutu Olarak Hasta ve Çalışan Güvenliği: Kuram ve Konya İlindeki Hastanelerde Bir Uygulama

 

1.5. Çalıştığı Kurumlar

2001- 2013 Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Araştırma Görevlisi

2012- 2013 Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Öğretim Görevlisi

2013-             Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Yrd. Doç. Dr.

 

 1.6. Lisans Düzeyinde Asiste Edilen Dersler

 • İşletme Bilimine Giriş
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Yönetim Psikolojisi ve Örgütsel Davranış
 • Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası
 • Örgüt Kültürü
 • Değişim Yönetimi

 

1.7. İdari Görevler

 • Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 2002-2009 Lisans Düzeyi Öğrenci Danışmanlığı.
 • Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mazeret Sınav Komisyonu Üyeliği.
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanlığı

1.8. Doktora Yaptığı Anabilim Dalı: İşletme Anabilim Dalı

2. Diğer Bilgiler

Görev Alınan Bilimsel Toplantılar

 • “11. Uluslar arası İşletmecilik Kongresi” Yürütme Kurulu Üyeliği, 10-12 Mayıs 2012 KONYA
 • “1st International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development”  Organizasyon Kurulu Üyeliği, 11-13 Ekim 2012 KONYA

 

3. Yayınlar

 

B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • B1. Adnan Çelik, Tahir Akgemci, Aydan Yüceler ve Burcu Kaplan, “The Use of Information-Based Systems in The Enterprises”, International Conference on Signal Processing, September 2003, Çanakkale, p. 144-148. (International Journal of Computational Intelligence (IJCI) Proceedings of International Conference on Signal Processing, ISSN 1304-2386, Volume: 1, Number: 2, September 2003, pp.144-148) (International Journal of Intelligent Systems and Information Processing ISSN 1304-4117.)
 • B2. Tahir Akgemci, Burcu Doğanalp, Aydan Yüceler, Ayşe Kocabacak, "Yükseköğretimin Kariyer Planlama Süreci Üzerindeki Rolüne İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma: KONYA S.Ü. İ.İ.B.F. Örneği", V. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-13 Haziran 2007, Celalabad/Kırgızistan, s. 449-458.

 

 

 • B3. Adem Öğüt, Cihat Erbil ve Aydan Yüceler“Örgütlerde Bir Bilgi Aktarımı ve Paylaşımı Yöntemi Olarak Mentorluk (Akıl Hocalığı) ve İnisiyasyon (Erginleşme) İlişkisi”, Uluslararası VI. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 26-28 Aralık 2007, İstanbul, s. 1302-1312.
 • B4. M. Şerif Şimşek, Adem Öğüt, Burcu Doğanalp ve Aydan Yüceler“III. Milenyumda Sürdürülebilir Rekabetçi Avantaj Olarak Stratejik Outsourcing”, Uluslararası VI. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, 26-28 Aralık 2007, İstanbul, s. 596-607.
 • B5. İbrahim Erem Şahin, Mehmet Mucuk, Aydan Yüceler, “The Effect of External Borrowing on Economic Growth: The Case of Turkey”, International Journal of Arts and Sciences, 03-07 Aralık 2012, Gottenheim, Germany.
 • B6. Esen Şahin, Aydan Yüceler, İbrahim Erem Şahin, “Sample Company Practices In The Context of Marketing Trends”, International Journal of Arts and Sciences, 03-07 Aralık 2012, Gottenheim, Germany.
 • B7. Aydan Yüceler, Esen Şahin, İbrahim Erem Şahin, Mustafa Tahir Demirsel, “The Relationship Between Mobbing And Organizational Silence In Establishments”, International Journal of Arts and Sciences, 03-07 Aralık 2012, Gottenheim, Germany.

 

C. Yazılan Ulusal Kitap Ve Kitap Bölümleri

 • C1. Aydan Yüceler ve Ayşe Kocabacak, “İşletmelerde Etik”, Çağdaş Yönetim Ve Örgütsel Başarım, Editörler: M. Şerif Şimşek, Adnan Çelik, Eğitim Kitapevi, Konya 2008, s. 457-481.
 • C2. Aydan Yüceler ve Ayşe Kocabacak, “Bilimsel Araştırma, Rapor Hazırlama ve Sunum”, Bilimsel Araştırma Temelinde Yönlendirilmiş Çalışma, Editör: Adnan Çelik, Gazi Kitapevi, Ankara 2009, s. 35-79.
 • C3. Aydan Yüceler, Ayşe Kocabacak, Burcu Doğanalp, “Elektronik Toplantı Sistemleri”, Yönetim Bilişim Sistemleri, Editörler: Adnan Çelik, Tahir Akgemci, Gazi Kitapevi, Ankara 2010, s 317-338.
 • C4. Burcu Doğanalp, Ayşe Kocabacak, Aydan Yüceler, “Stratejik Yönetimin Farklı Ülke Kültürlerinde Uygulanması”, İşletmelerde Stratejik Yönetim, Editörler: Fevzi OkumuşMustafa KoyuncuEbru Günlü, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2012, s 275-296.
 • C5. Aydan Yüceler, “Örgüt Kültürünün Bir Boyutu Olarak Hasta ve Çalışan Güvenliği”, Konya 2013.

 

 

D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler

 • D1. Aydan Yüceler“Örgütsel Bağlılık ve Örgüt İklimi İlişkisi: Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı 22, Konya 2009, s. 445.

E. Ulusal Bilimsel Kongrelerde Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

 • E1. Adem Öğüt, Aydan Yüceler ve M. Tahir Demirsel, “Yenilik Yönetimi Açısından Entellektüel Sermaye Bileşenlerinin Analizi”, IV. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, 8-10 Ekim 2004, Konya, s. 206-213.

 

 F. Diğer Yayınlar (Tezler)

·      F1. Yüksek Lisans Tezi

Aydan Yüceler, “Örgütsel Bağlılık Ve Örgüt İklimi İlişkisi: Teorik Ve Uygulamalı Bir Çalışma”, Danışmalığı Prof. Dr. M. Şerif Şimşek tarafından yürütülmüş olan yüksek lisans tez çalışması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı, Konya 2005.

·      F2. Doktora Tezi

Aydan Yüceler, “Sağlık İşletmelerinde Örgüt Kültürünün Bir Boyutu Olarak Hasta ve Çalışan Güvenliği: Kuram ve Konya İlindeki Hastanelerde Bir Uygulama”, Danışmalığı Prof. Dr. M. Şerif Şimşek tarafından yürütülmüş olan doktora tez çalışması, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı, Konya.


© copyright 2013 - Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı