NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANI PROJESİ İHALE İLANI

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANI VAZİYET PLANI YAPILMASI, MİMARİ UYGULAMA PROJELERİ, PEYZAJ PROJELERİ, HALİHAZIR ÇİZİMİ, ZEMİN ETÜDÜ YAPILMASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ

Necmettin Erbakan Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KAMPÜS ALANI VAZİYET PLANI YAPILMASI, MİMARİ UYGULAMA PROJELERİ, PEYZAJ PROJELERİ, HALİHAZIR ÇİZİMİ, ZEMİN ETÜDÜ YAPILMASI VE ÇED RAPORU HAZIRLANMASI İŞİ danışmanlık hizmeti işi için, yeterli tecrübeye sahip adaylar teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet edilmektedir. Ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler arasından ön yeterlik şartnamesinde belirtilen kriterlere göre sıralanmak suretiyle kısa listeye alınarak teklif vermeye davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı Kanunun 5 inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası

:

2012/7654

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Karaciğan Mahallesi Ankara Caddesi 74 42050 KARATAY KONYA

b) Telefon ve faks numarası

:

3322356100 - 3322362141

c) Elektronik Posta Adresi

:

yapi@konya.edu.tr

ç) Ön yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ön yeterlik dokümanı içinde bulunan ön yeterlik şartnamesinden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

KÖYCEĞİZ MAH. MERAM/KONYA

c) İşin süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 530 takvim günüdür


3- Ön yeterlik değerlendirmesinin

a) Yapılacağı yer

:

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TOPLANTI SALONU (KARACİĞAN MAH. ANKARA CAD. NO:74 KARATAY/KONYA)

b) Tarihi ve saati

:

17.07.2012 14:30


4. Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile ön yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 Ön yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi,
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ilgili meslek odasından ya da ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan tarihinin ya da ihale veya son başvuru tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Ön yeterlik başvurusu yapmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 Şekli ve içeriği Ön Yeterlik Şartnamesinin ekinde belirtilen Başvuru Mektubu,
4.1.4 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge

4.2. Mali kapasiteye ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:

200000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.2.2. Adayın ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan adaylar yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan adaylar, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar. Serbest meslek erbabının iş hacmi serbest meslek kazanç defteri özeti ile belgelendirilir.
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerin değerlendirilmesinde ;
a) Toplam ciro için en az 680000 TRY (Türk Lirası)
b) Taahhüt altında devam eden danışmanlık hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen danışmanlık hizmet işleri için, 420000 TRY (Türk Lirası) tutarı ön yeterlilik asgari şartı olarak istenir. Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan yeterli kabul edilir.

 

4.3. Teknik yeteneğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beşyıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan 680000 TRY (Türk Lirası) tutarından, az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler,

4.3.2. Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler:

a) Anahtar Teknik Personel:

 

PERSONEL SAYISI

 TOPLAM DENEYİM(YIL)

BENZER DENEYİM (YIL)

PROJE KOORDİNATÖRÜ(MİMAR)

1

10

5

MİMAR

1

10

5

MİMAR

1

5

5

MİMAR

1

5

5

 

b) Teknik Personel:

SIRA

NİTELİĞİ

ADET

ÇALIŞMA SÜRESİ(YIL)

1

PROJE KOORDİNATÖRÜ MİMAR

1

10

2

MİMAR

1

10

3

PEYZAJ MİMARI

1

5

4

İNŞAAT MÜHENDİSİ

1

5

5

MAKİNA MÜHENDİSİ

1

5

6

ELEKTRİK MÜHENDİSİ

1

5

 

     

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadları bulunan), . Büyük alışveriş merkezleri, . Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri, . Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları, . Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları, . Bakanlık binaları, . Büyük Adliye Sarayları, . İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları, . Üniversite kampüsleri, . Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan), . Kongre merkezleri, . Müze, sergi kütüphane kompleksleri, . Olimpik spor tesisleri – hipodromlar, . Hastaneler, . Havaalanları ve Terminal binaları, . Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı), işlerine ait mimari proje ve danışmanlık işi


5. Yapılacak ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda, yeterlikleri tespit edilenler arasından 10 aday teklif vermek üzere davet edilecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. Ön yeterlik dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. Ön yeterlik dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı YAPI İŞLER VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir. Ön yeterliğe başvuracak olanların Ön yeterlik dökümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.İhale dokümanı, teklif vermek üzere ihaleye davet edilecek adaylara davet mektubu ekinde gönderilecektir.

9. Ön yeterlik başvurusu, ön yeterlik değerlendirmesi tarihi ve saatine kadar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ- YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

10. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

NOT: EKAP üzerinden (https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ortak/IhaleArama2.aspx) İhale Kayıt No: 2012 / 7654 ile ilana erişebilirsiniz.