2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ALINACAK ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

 

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA ALINACAK

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

17 Mart 2010 tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurul toplantısında  alınan kararlar uyarınca, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Yönergesi koşulları esas alınarak Üniversitemize yurt dışından öğrenci kabul edilecektir.

Adaylarda Aranacak Nitelikler

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

(1)   Başvuracak adayların;
a)      Yabancı uyruklu olanların,

b)      Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen çift uyruklulardan lise öğrenimlerinin son üç yılını yurtdışında tamamlayanların,

c)      T.C. uyruklu olup lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,

d)     Çift uyruklu iken T.C. veya K.K.T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin son üç yılını yurt dışında tamamlayanların,

e)      K.K.T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanların,

başvuruları değerlendirmeye kabul edilir.

      (2)  Başvuracak adaylardan;

a)   T.C. uyruklu olanların (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),

b)      Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların,

c)      Uyruğundan birisi T.C. olan çift uyrukluların (lise öğreniminin son üç yılını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç),

d)     T.C. uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C.’de tamamlayanların,

e)      Çift uyruklu iken T.C. veya K.K.T.C. vatandaşlığından çıkanlardan yurdumuzdaki elçilik okullarından mezun olanların,

f)       Çift uyruklu iken T.C. veya K.K.T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de tamamlayanların,

g)      Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı tarafından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının aldığı 5203 sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

h)      Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların,

başvuruları ise değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru Koşulları:

  1. Başvurulara ilişkin açıklamalar Üniversitenin web sayfasında başvuru tarihinden önce duyurulur.
  2. Başvurular belirlenen tarihler arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Uluslar arası Öğrenci Ofisine posta yolu ile ya da kişisel olarak yapılır.
  3. Başvuru tarihi olarak başvuru belgelerinin ilgili birime ulaşma tarihi esas alınır. Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmaz.
  4. Başvuru süresi içinde belgelerinde herhangi biri eksik olan adayların başvuruları değerlendirilmeye alınmaz.
  5. Adayın birden çok birime başvurması halinde her birim için ilanda belirlenen başvuru ücretini ayrıca yatırması ve dekontta başvurduğu birimin açıkça belirtilmesi gerekir.
  6. Başvuru koşullarını sağlamış olmak, adaylara yerleştirme için kabul edilme hakkını kazandırmaz.

 

Uluslararası Öğrenci Kabulünde Kullanılması Uygun Görülen

Eşdeğer Sınav ve Taban Puanlar

SINAVLAR

NOT ORTALAMALARI

EN DÜŞÜK PUAN

EN YÜKSEK PUAN

1

SAT I

1000

1600

2

TCS

En Az 60

3

AFGANİSTAN ULUSAL ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVI (KANKUR)

200

375

4

AZERBAYCAN ULUSAL ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVI (TQDK)

400

700

5

KIRGIZİSTAN GENEL CUMHURİYET SINAVI (ORT)

150

250

6

KAZAKİSTAN ULUSAL ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVI (ENT)

70

125

7

ACT

21

36

8

IB

28

42

9

TAWJİHİ

80

100

10

BACCALAUREAT LİBANAİS

13

20

11

AL-SHAHADA-AL-THANAWİYYA-AL-AMMA

170

240

12

GAOKAO

480

750

13

FRANSIZ BAKALORYASI DİPLOMASI

12

20

14

ENDONEZYA’DA YAPILAN UJİAN AKHİR NATİONAL SINAVI

40

60

15

TÜRKMENİSTAN, ÖZBEKİSTAN, GÜRCİSTAN (ATTESTAT)

3

5

16

LİSTEDE BULUNMAYAN SINAVLAR İÇİN ADAYIN KENDİ ÜLKESİNDEKİ MERKEZİ LİSE BİTİRME SINAVI*

60

100

17

LİSTEDE BULUNMAYAN SINAVLAR İÇİN ADAYIN KENDİ ÜLKESİNDEKİ LİSE DİPLOMASI NOTU*

70

100

 

18

ABITUR (Alman Bakaloryası)

En Fazla 4 Puan

·         100’lük sistem dışındaki durumlarda, Uluslar arası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından 100’lük sisteme dönüştürülerek değerlendirme yapılır

 

 

ULUSLARARASI SINAVLARIN PUANLARI VE DÖNÜŞÜM TABLOSU

Başvuruda İstenilen Belgeler:

Başvurular, aşağıdaki belgelerin Türkiye Cumhuriyeti noterleri veya diğer ülkelerdeki Türkiye Büyükelçiliği ya da Konsolosluğu’nun onaylı kopyaları ile yapılır;

1.      Uluslararası Öğrenci Kabul Başvuru Formu,

2.      Lise Diplomasının Türkçe onaylı kopyası,

3.      Lise öğrenimleri süresince aldıkları dersleri, notları ve not ortalamasını gösteren ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not durum belgesinin (transkript) (ve varsa yüzlük sisteme dönüştürülmüş halinin) Türkçe onaylı kopyası,

4.      Diploma notunu gösteren belgenin Türkçe onaylı kopyası,

5.      Pasaport fotokopisi,

6.      İki (2) adet (4,5 x 6 cm) vesikalık fotoğraf,

7.      Geçerli sınav sonuç belgesinin Türkçe onaylı kopyası,

8.      Başvuru tarihinde mezuniyet aşamasında olan öğrenciler için okullarından alacakları öğrenim durumu belgesinin Türkçe onaylı kopyası,

9.      Başvuru ücretini yatırdığına dair banka dekontu, her bir bölüm/program için ayrı ayrı 100 USD yatırılacak)

T.C.VAKIFLAR BANKASI NALÇACI ŞUBESİ

İBAN NO:TR670001500158007299642362

Başvuru Tarih            :   11-21  Eylül 2012

Sonuçların İlan Tarihi:  25 Eylül 2012

Kayıt Tarihi                :  1-2- 3  Ekim 2012

Yedek İlan Tarihi       :   4 Ekim 2012

Yedek Kayıt Tarihi    :   08-09 Ekim 2012

 

Sonuçların Duyurulması ve Kayıt:

1.      Başvuru sonuçları Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin web sayfasında duyurulur.

2.      Kayıtlar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır. Adayların kayda şahsen gelmeleri zorunludur. İnternet ortamında veya posta ile kayıt yapılamaz.

Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Kayıt için aşağıdaki belgeler istenilir:

1.      Lise diplomasının aslı ve lise diplomasının Türkiye’deki liselerden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da TC Milli Eğitim Bakanlığından veya Bakanlığın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınacak "Denklik Belgesi",

2.      Başvuru sırasında örneği gönderilen sınav belgesinin aslı,

3.      Öğrenim vizesi alınmış pasaportun Türkçeye çevrilmiş noter onaylı kopyası,

4.      Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu,

5.      12 Adet (4,5 x 6cm) ebadında renkli vesikalık fotoğraf,

6.      Her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek ilan edilen miktarda,

      Türkiye’de geçimini sağlayabilecek gelire sahip olduğunu gösterir resmi veya noter onaylı belge veya taahhütname,

7.      1 (bir) yıllık zorunlu sağlık sigortası olduğuna dair belge,

8.      Öğretim dili Türkçe olan programlara yerleştirilen öğrenciler için varsa, Türkçe Yeterlik Belgesi,

9.      Öğretim dili İngilizce olan programlara yerleştirilen öğrenciler için varsa, İngilizce Yeterlik Belgesi.