İSTEM Dergisi Yayın ve Yazım İlkeleri (27. Sayıdan İtibaren Geçerli Olacak)

İSTEM Dergisi

Yayın ve Yazım İlkeleri

GENEL İLKELER

• İstem Dergisi, İslâm Tarihi, Türk-İslâm San’atları Tarihi, Türk-İslâm Edebiyatı ve Türk Din Mûsıkîsi ile ilgili bilimsel, akademik ve hakemli bir dergidir. Yılda iki sayı yayımlanır. Şu ana kadar sekiz özel sayı çıkaran dergi, gerektiğinde yeni konulu sayılar çıkarabilmektedir.

• İstem Dergisi’nin tüm dillerdeki kısaltması olarak “İstem” verilmelidir.

• İstem alanında, Türkiye içinden ve dışından katkıda bulunanların özgün makale ve çeviri makaleleri yanı sıra editöre mektup, özet, kitap kritiği ile sempozyum ve konferans tanıtımlarını içerir. Bu alanlarla ilgilenen tüm araştırmacılara açık olan dergide, söz konusu alanlar dışındaki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir.

• Gönderilen tüm çalışmalar, editörler kurulunun onayından geçerek yayımlanır.

• Gönderilen yazılar, ulusal ve uluslararası geçerli bilimsel araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olmalıdır.

• Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir.

• Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup diğer dillerdeki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir. Dergide yayımlanmayan yazılar iade edilmez.

• Yazısı İstem Dergisi’nde yayımlanan yazar(lar), telif hakkının İstem Dergisi’ne ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

• Yazarlar, gönderecekleri Word belgesinde ad, soyad, kurum ilişkisi, cep telefonu ve e-posta adreslerini bildirip yazıların takibini editor@istem.org ya da editoristem@gmail.com adresinden yapabilirler.

YAYIN İLKELERİ

• İstem’de yayımlanması istenen araştırmalar bilimsel, özgün ve alana katkı yapma özelliklerine sahip olmalıdır. Gönderilen yazılar daha önce yayımlanmamış, yayımlanmak üzere başka dergiye gönderilmemiş veya yayım için kabul edilmemiş olmalıdır. Ayrıca yayımlanmış bir araştırmayla büyük oranda benzerlik gösteren yazılar da değerlendirmeye alınmaz. Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak belirtilmelidir.

• İstem’e gönderilen araştırmalar, editörler tarafından genel olarak şekil ve içerik yönünden incelenerek dergide yayınlanmaya değer olup olmadığına karar verilir. Uygun araştırmalar daha sonra konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Hakemler bilimsel ve teknik açıdan yaptıkları objektiflik esasına dayalı değerlendirmeyi “Hakem Değerlendirme Raporu”yla editörler kuruluna bildirir.

• Bir araştırmanın yayımlanıp yayımlanmaması, hakemlerin belirttikleri “Yayımlanabilir”, “Düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” ve “Yayımlanamaz” seçenekleriyle sunulan görüşlerle karara bağlanır.

• Bir araştırmanın yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu olması gerekir.

• İki hakem tarafından “yayımlanamaz” görüşü bildirilen yazılar yayımlanmaz.

• Bir olumlu bir olumsuz rapor durumunda üçüncü hakeme başvurulur.

• “Düzeltmelerden sonra yayımlanabilir” seçenekli durumlarda araştırma müellifin tashihine sunulur, tashih edilmiş nüshanın yayımlanmasına editörler kurulu karar verir.

• Düzeltmelerden sonra yeniden görmek isteyen hakemlere araştırma tekrar sunulur.

YAZIM İLKELERİ

• Yazılar, Microsoft Word’de yazılmış olarak e-posta yoluyla (çeviriler orijinal metinleri ile birlikte, resim, şema ve tablolar dâhil) editöre gönderilmelidir.

• Gövde metinleri, (kaynakça, resim, şekil, harita, vb. ekler dâhil) en fazla yirmi beş (25) sayfa, Microsoft Office Word programında Times New Roman fontu ile 12 punto büyüklüğünde, 1,5 satır aralıklı, iki yana yaslı ve hecelenmiş yazılmalıdır. Sayfa kenar boşlukları; üst 2,5, sağ 2,5, sol 2,5 ve alt 2,5 cm olarak ayarlanmalıdır.

• Dipnotlar, 10 punto Times New Roman, 1 satır aralıklı, iki yana yaslı ve hecelenmiş olmalıdır.

• Makale başlıkları Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

• Makalelerin 150 kelimelik Türkçe özü ve bu özün (abstract) İngilizce çevirisi, yabancı dildeki makalelerin ise Türkçe ve İngilizce özleri verilmelidir.

• Beş (5) kelimelik anahtar kelimeler (Keywords), İngilizce ve Türkçe olarak verilmelidir.

• Tercüme edilen bir makalenin orijinal başlığı ve bibliyografik bilgileri, Türkçe metinde başlığın sağ üst kenarına eklenecek bir simge vasıtasıyla dipnotlar alanında belirtilmelidir.

• Editör, yazıların imlâ vs. ile ilgili küçük değişiklikler yapma hakkına sahiptir. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumu’nun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

• İmlâda, şapkalı ve transkriptli kelimelerin yazılışında tutarlı olunmalıdır.

• Metin içinde vefat tarihi verilecekse (ö. 425/1033) şeklinde olmalıdır.

• Makalenin sonunda “kaynakça” verilmelidir.

ATIF SİSTEMİ

• İstem’de atıf sistemi olarak CMS (Chicago of Manual Style) yöntemi kullanılmaktadır.

• a.yer., a.g.e., a.mlf., ibid gibi kısaltmaları kullanılmamalıdır.

• Kaynaklar arası, noktalı virgül ile ayrılmalıdır. Aynı kaynağa atıfların arası virgül ile ayrılarak, virgül öncesine birleştirilip sonrasında boşluk bırakılmalıdır.

• Kaynakça, metnin sonunda yazarların soyadına veya meşhur adına göre alfabetik olarak yazılmalıdır.

• Kaynakçada, Arap isimleri çok uzatılmamalı ve yazar adı önündeki “el” takıları yazılmamalıdır.

• Kaynakçada, varsa iki, üç veya daha çok yazar, açık olarak zikredilmelidir.

• Kaynakçada, müelliflerin vefat tarihi verilmemelidir.

• Kaynakçada bir yazarın birden fazla yayını olması halinde yayım tarihine göre sıralanmalı ve alt alta “------,”şeklinde yazar ismi verilmeden sıralanmalıdır.

• Basılmış sempozyum bildirilerinin, ansiklopedi maddelerinin ve kitap bölümlerinin yayınlandıkları eser içerisinde yer aldıkları sayfa aralıkları, (varsa) cilt numaraları kaynakçada verilmelidir.

1. Kitap

İlk geçtiği yerde: Yazar(lar)ın soyadı/meşhur adı ve adı, eserin tam ismi (italik), (varsa) tercüme edenin, tahkik edenin, hazırlayanın veya editörün adı ve soyadı, (varsa) yayınevi, baskı sayısı, basım yeri, basım yılı, (varsa) Roma rakamla cilt sayısı ve sayfa numarası. Eserde olanlar bu sıraya göre yazılır.

Eserin yayınevi, baskı sayısı (varsa), basım yeri ve yılı biliniyorsa yazılmalıdır. Basım yeri yoksa yy. basım tarihi yoksa ty. kısaltması kullanılmalıdır.

Ciltlerin baskı tarihleri farklı ise ilk geçtiği yerde tüm ciltlerin baskı tarihleri birlikte verilir. (Kahire 1934-1962).

İkinci geçtiği yerde: Yazar(lar)ın soyadı, anlamlı kısaltılmış eser adı (italik), (varsa) Roma rakamla cilt sayısı ve sayfa numarası veya aralığı.

Kaynakçada: Bibliyografik künyeler, ilk geçtiği yerdeki gibi tam olarak verilmeli. Varsa iki, üç veya daha çok yazar, açık olarak zikredilmeli. Ancak cilt sayısı ve sayfa numarası yazılmamalı.

Tek Yazarlı:

* Kapar, Mehmet Ali, Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebeti, İstanbul, 1993, s. 2.

- Kapar, Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebeti, s. 2.

* Algül, Hüseyin, İslam Tarihi, İstanbul, 1986, II, 205.

- Algül, İslam Tarihi, İstanbul, 1986, II, 205.

* Ahmed Cevdet Paşa, Kısâs-ı Enbiyâ ve Tevârîh-i Hulefâ, sad. Ali Arslan, Arslan Yay. İstanbul

1980, I, 34.

- Ahmed Cevdet Paşa, Kısâs-ı Enbiyâ, I, 34.

İki Yazarlı:

* Aycan, İrfan-Sarıçam, İbrahim, Emevîler, Ankara, 1993, s. 75.

- Aycan-Sarıçam, Emevîler, s. 75.

Üç veya Daha Çok Yazarlı:

* Önkal Ahmet, Apak, Erul, Bünyamin, Hz. Peygamber’in İzinde, Ankara, 2012, s. 55.

- Önkal vd., Hz. Peygamber’in İzinde, s. 55.

Arapça Eserler:

• Arapça eser adlarının ilk harfi büyük, diğerleri küçük yazılır. Arada geçen özel isimlerin ilk harfi ise büyük yazılır. Varsa eser önündeki “el” takıları küçük harfle yazılır, araya tire konur ve alfabetik sıralamada dikkate alınmaz. Yazar önündeki “el” takıları yazılmaz (Bağdadî, el-Fark beyne'l-fırak).

* Tahâvî, Ebû Ca’fer, Şerhu müşkili’l-âsâr, thk. Şuayb Arnavut, Müessesetü’r-Risâle, I. bs. Beyrut 1994, X, 234.

- Tahâvî, Şerhu müşkili’l-âsâr, X, 234.

* Zehebî, Muhammed, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, Mektebtü Vehbe, Kahire ty. II, 265.

- Zehebî, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, II, 265.

* Cüveynî, İmâmü’l-Harameyn, el-İrşâd ilâ kavâtı’ıl-edille fi usûli’l-i‘tikâd, thk. M. Yûsuf Mûsâ ve A. Abdülhamid, Mektebetü’l-Hancî, Kahire 1369/1950, s. 181.

- Cüveynî, el-İrşâd, s. 181.

* Râzî, Fahruddin, Mefâtîhu’l-gayb: et-Tefsîru’l-kebîr, thk. M. Muhyiddin Abdülhamid Kahire 1934-1962), I, 45.

- Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, II, 35.

Çeviri:

* İzutsu, Toshihiko, Kur’ân’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, çev. Selâhattin Ayaz, Pınar Yay. İstanbul ty. s. 125.

- İzutsu, Kur’ân’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, s. 125.

2. Makale

İlk geçtiği yerde: Yazar(lar)ın soyadı/meşhur adı ve adı, makalenin tam ismi (tırnak içinde ve düz metin), derginin kısaltılmış adı (italik), (varsa) çeviren, (varsa) basım yeri, (varsa) cilt sayısı, (varsa) sayı numarası, (varsa) basım yılı, sayfa numarası veya aralığı. Makale hakkında mevcut bilgiler bu sıraya göre yazılır.

İkinci geçtiği yerde: Yazar(lar)ın soyadı, makalenin anlamlı kısaltılmış adı (tırnak içinde ve düz metin), sayfa numarası veya aralığı.

Kaynakçada: Bibliyografik künyeler, ilk geçtiği yerdeki gibi tam olarak yazılmalı. Varsa iki yazar açık, üç veya daha çok yazar varsa ilk yazar yazılıp diğerleri vd. olarak zikredilmeli. Dergilerin tam ismi ile parantez içerisinde kısaltması (italik) yazılmalı . Sayfa aralığı verilmeli.

* Atçeken, İsmail Hakkı, “Bazı Oryantalistlere Göre Asr-ı Saâdet’te Yahudiler”, İSTEM, Konya, 4 (2004): 105-128.

- Atçeken, “Bazı Oryantalistlere Göre Asr-ı Saâdet’te Yahudiler”, ss. 110-115.

* Ünal, İsmail Hakkı, “Seçmeci ve Eleştirel Yaklaşım veya Hz. Peygamber’i (s.a.v.) Anlamak”, İAD, Ankara, 10/1-2-3 (1997): 42-50.

- Ünal, “Seçmeci ve Eleştirel Yaklaşım veya Hz. Peygamber’i (s.a.v.) Anlamak”, s. 49.

3. Ansiklopedi Maddesi

* Kandemir, M. Yaşar vd. “Ahmed b. Hanbel”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1989, II, 78. (Maddenin iki yazarı açıkça yazılır, üç veya daha çok yazar varsa ilk yazar yazılıp diğerleri vd. olarak zikredilir. Ancak kaynakçada açık olarak yazılmalı).

- Kandemir vd., “Ahmed b. Hanbel”, DİA, II, 79.

* Schacht, Josef, “Murted”, İslam Ansiklopedisi, MEB Yay. İstanbul 1998, II, 66.

- Schacht, “Murted”, İA, II, 67.

4. Kitap Bölümü, Basılmış Bildiri Kitabı

* Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, The Cambridge History of Islam, ed. Peter Malcolm Holt vd. Cambridge University Press, Cambridge 1970, II, 632–56.

- Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, II, 635.

* Karluk, Sadık Rıdvan, “Kıbrıs’ın AB Üyeliği AB’yi Böler mi?”, Avrupa Birliği Üzerine Notlar, ed. Oğuz Kaymakçı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2005, ss. 263-287.

- Karluk, “Kıbrıs’ın AB Üyeliği AB’yi Böler mi?”, s. 277.

* Ağırman, Cemal, “Rivâyet Farklılıkları ve Hadislerin Anlaşılmasında Rivâyet Farklılıklarının Rolü”, Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Sempozyumu, 20-30 Mayıs 2004 Bursa, Kur’ân Araştırmaları Vakfı Kurav Yay. Bursa 2005, ss. 117-137.

- Ağırman, “Rivâyet Farklılıkları ve Hadislerin Anlaşılmasında Rivâyet Farklılıklarının Rolü”, s. 124.

5. Tez

İlk geçtiği yer ve kaynakçada: Dadan, Ali, İslâm Tarihi Kaynaklarında Türkler -Câhiliye Döneminden Emevîler’in Sonuna Kadar-, Basılmamış Doktora tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2013, s. 67. (Kaynakçada sayfa numarası yazılmaz)

İkinci geçtiği yerde: Dadan, İslâm Tarihi Kaynaklarında Türkler, s. 67.

6. Kur’an ve Kitab-ı Mukaddes

a. Ayet:

* Bakara 2/22. (ilk rakam sure numarasını, ikinci rakam ise ayet numarasını gösterir).

b. Kitab-ı Mukaddes:

* Tekvin 34:21; Matta 7:6.

7. Hadis-i Şerif

Kütüb-i Sitte, Concordance sistemine göre verilmelidir.

a. Bölüm (kitap) adından sonra bâb numarası verilenler:

Buhârî, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce, Nesâî, Dârimî

* Buhârî, İman 21 (112); Tirmizî, Salât 2 (321). Parantez içindeki rakamlar hadis numarası olup tercihe bağlıdır.

b. Bölüm (kitap) adından sonra hadis numarası verilenler:

Müslim ve Mâlik

* Müslim, Zekât 21 (245) bu son rakam baştan sona kitabın tamamının sıralı hadis numarası olup tercihe bağlıdır.

c. Bunların dışındaki hadis kitaplarında cilt ve sayfa numarası verilmelidir:

* Abdürrezzak, Musannef, II, 214 (2345); Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 567 (3467). Parantez

içindeki rakamlar baştan sona kitabın hadis numarası olup tercihe bağlıdır.

8. Online Kaynak

İlk geçtiği yer ve kaynakçada: Yazar soyadı, adı, adres çubuğunda yer alan ibare olduğu gibi yazılmalı ayrıca sonuna erişim tarihi eklenmedir.

* Varol, Mehmet Bahaüddin, “Dijital Ortamda Siyer Anlatım ve Öğretimi”, http://www.sonpeygamber.info/dijital-ortamda-siyer-anlatim-ve-ogretimi-tespitler-problemler-teklifler, (et. 08.07.2015).

* Eşitgin, Dinçer, “Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal”, Millî Eğitim Dergisi, S. 162, Ankara 2004, http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/162/esitgin.htm, (et. 29.08.2015).

* Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi, Çukurova Üniversitesi, http://turkoloji.cu.edu.tr, (et. 29.08.2015).

* Milli Kütüphane, Milli Kütüphane, http://www.mkutup.gov.tr, (et. 29.08.2015).

9. Yazma Eserler

* Gülâbâdî, Ebû Bekir, Maâni’l-Ahbâr, Topkapı Müzesi Kütüphanesi, III. Ahmed Böl. nu: 538.

- Gülâbâdî, Maâni’l-Ahbâr, III. Ahmed Böl. nu: 538, vr. 30/a.

10. Yazarı Olmayan Eserler

Yazarı belirtilmeyen kitap, ansiklopedi vb. eserlerde, eserin ismi ile diğer bilgiler yazılır.

* Türkçe Sözlük I, Türk Dil Kurumu Yay. Ankara 1988, s. 234.

* İmlâ Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yay. Ankara 2000, s. 304

 

Journal of ISTEM

Publishing and Writing Principles

General Principles

• Journal of Istem is a scientific, academic and  peer-reviewed journal about History of Islam, History of Turkish-Islamic Arts, Turkish-Islamic Literature and Turkish Religious Music. It is published twice a year. So far, 8 special issues have been published. It is also possible to publish other new special issues if necessary.

 • The abbreviation of the journal should be referred as Istem in all languages.
 • Besides authentic and translated articles by the scholars contributing whether from Turkey or abroad, Istem contains letter to the editor, summary, book review, introductions of symposiums and conferences on religious studies. Within the journal, open to all the scholars working on these fields, the editorial board decides on the publishing of the materials out of these fields.
 • All the manuscripts sent to the journal are published following the approval of the editorial board.
 • Manuscripts should be in accordance with the scientific research and publication ethics valid nationally and internationally.
 • Scientific, legal and linguistic responsibilities of the published articles belong to the author.
 • Publication language of the journal is Turkish; however, editorial board decides on the publication of the manuscripts in other languages. The manuscripts which haven’t been published in the journal are not sent back to the author.
 • The authors whose manuscripts are published in Istem are considered to have accepted that the copyright belongs to Istem.
 • Authors should write their name, surname, institutional knowledge, mobile phone number and e-mail adress on Word document. They can follow up the publishing process of their articles from editor@istem.org or editoristem@gmail.com.

Publication Principles

 • Articles submitted for consideration of publication in Istem must be academic, original and make contributions to the concerning area. Articles published anywhere in any form or greatly extracted from any published materials are not taken into consideration. For the manuscripts presented in a scientific event and not being published yet, the name, place and date of the event should be included.
 • Articles submitted for consideration of publication are subject to review of the editor in terms of technical and academic criteria. Following the decision of editorial board, the appropriate articles are then sent to two referees known for their academic reputation in their respective areas. The referees send their scientific and technical evaluation reports to the editorial board by Article Evaluation Form.
 • The publication of the article is decided upon the choices "Issuable", "Non-issuable" and "Issuable after Correction"
 • In order an article to be published, two referees must deliver positive reports.
 • If two referees deliver negative report, the article will not published.
 • If one of them delivers a negative report, the article is sent to a third referee and his/her report, whether positive or negative, will determine the result.
 • In the situations of "Issuable after the correction", the study is introduced to the revision of the author and the editorial board decides whether the article will be published or not.
 • If the referee wants to see the final revision of the article, it is sent to him/her once more.

Writing Principles

 • Articles should be written via Microsoft Word and sent by e-mail to the editor.
 • 12-point Times New Roman font should be used for the main text with 1,5 nk space. Paragraphs should be justified. Margins of 2,5 cm should be left on top, bottom and sides.
 • Footnotes should be written with 10-point Times New Roman font with 1 nk space and justified.
 • The title of the article should be in Turkish and English.
 • Around 150-words abstract of the articles and English translation of the abstract should be submitted for the Turkish articles. Turkish and English abstracts should be submitted for foreign language articles.
 • There should be Key Words consisting of five both in Turkish and English.
 • Original title of a translated article and its bibliographic information should be stated with a footnote attached to the main title.
 • Editor has got the right to do minor changes in terms of spelling etc. Spelling book of the Turkish Language Council should be the main reference for spelling and punctuation unless there arespecial situations of the article.
 • Author should be consistent in using diacritical letters and words with transcripts.
 • If the dates of death are to be included, they should be as follows: (d. 425/1033)
 • There should be a bibliography at the end of the manuscript.

 

Footnote Writing Principles

 • CMS should be used as the reference system in the articles.
 • There shouldn’t be abbreviations such as idem, ibid etc.
 • There should be a semi-colon between the references. References to the same resource should be separated with commas, there should be a space after the commas.
 • The bibliography should be written at the end of the text, listed in the order of the surnames of authors.
 • Arabic names of the authors in the bibliography should not be too long and the prefix “al” before the names of the authors should not be written.
 • If there are more than one authors, all of them should be included without abbreviation.
 • Dates of death of the authors should not be included in the bibliography.
 • If there are more than one works of an author, they should be ordered according to the publication date. Instead of the name of the author, “______” should be included after the first work of the same author.
 • Page intervals and (if there are) volume numbers of published symposium proceedings, encyclopaedia entries and book chapters should be included in the bibliography.

1. Book

First Reference: Surname or famous name of the author of the book, name of the author, book title (italic), name and surname of the translator or editor and so on, number of edition, printing place and date, volume (with Roman numerals) and page. If the volumes’ print-dates are different, dates all the volumes are stated together (Cairo 1934-1962).

Second Reference: Surname of the author(s), abbreviated name of the book (italic), number of the volume with Roman numerals (if there is), page number/interval.

In the Bibliography:Bibliographic information should be the same as the first reference. If there are more than one authors, all of them should be included without abbreviation.

Single Author:

* Kapar, Mehmet Ali, Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebeti, İstanbul, 1993, s. 2.

- Kapar, Hz. Muhammed’in Müşriklerle Münasebeti, s. 2.

* Algül, Hüseyin, İslam Tarihi, İstanbul, 1986, II, 205.

- Algül, İslam Tarihi, İstanbul, 1986, II, 205.

* Ahmed Cevdet Paşa, Kısâs-ı Enbiyâ ve Tevârîh-i Hulefâ, sad. Ali Arslan, Arslan Yay. İstanbul 1980, I, 34.

- Ahmed Cevdet Paşa, Kısâs-ı Enbiyâ, I, 34.

Two Authors:

* Aycan, İrfan-Sarıçam, İbrahim, Emevîler, Ankara, 1993, s. 75.

- Aycan-Sarıçam, Emevîler, s. 75.

Three and More Authors:

* Önkal Ahmet, Apak, Erul, Bünyamin, Hz. Peygamber’in İzinde, Ankara, 2012, s. 55.

- Önkal vd.,Hz. Peygamber’in İzinde, s. 55.

Works in Arabic:

In the Arabic books’ names, the first letter of the first word and proper nouns should be written in capital letters; the other letters should be written in lowercase letters.

The prefix “al” before the names of the authors should not be written. (Bağdadî, el-Fark beyne’l-fırak).

* Tahâvî, Ebû Ca’fer, Şerhu müşkili’l-âsâr, thk. Şuayb Arnavut, Müessesetü’r-Risâle, I. bs. Beyrut 1994, X, 234.

- Tahâvî, Şerhu müşkili’l-âsâr, X, 234.

* Zehebî, Muhammed, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, Mektebtü Vehbe, Kahire ty. II, 265.

- Zehebî, et-Tefsîr ve’l-müfessirûn, II, 265.

* Cüveynî, İmâmü’l-Harameyn, el-İrşâd ilâ kavâtı’ıl-edille fi usûli’l-i‘tikâd, thk. M. Yûsuf Mûsâ ve A. Abdülhamid, Mektebetü’l-Hancî, Kahire 1369/1950, s. 181.

- Cüveynî, el-İrşâd, s. 181.

* Râzî, Fahruddin, Mefâtîhu’l-gayb: et-Tefsîru’l-kebîr, thk. M. Muhyiddin Abdülhamid Kahire 1934-1962), I, 45.

- Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, II, 35.

Translation:

* İzutsu, Toshihiko, Kur’ân’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, çev. Selâhattin Ayaz, Pınar Yay. İstanbul ty. s. 125.

- İzutsu, Kur’ân’da Dini ve Ahlaki Kavramlar, s. 125.

2. Article

First Reference: Surname of the writer of the article, name of the writer, article title (italic and in quotes), title of journal or book (italic), name of the translator-if it is a translation, printing place and date, volume or year, issue number, page.

Second Reference: Surname of the author(s), abbreviated title of the article (in quotation, plain text), page number/ interval

In the Bibliography: Bibliographic information should be the same as the first reference. If there are two authors, their names should be written without abbreviation. If there are three or more authors, the first author should be written and the others should be abbreviated as “et. al.” Full name of the journals and their abbreviations should be written in Italic. Page intervals should be included.

* Atçeken, İsmail Hakkı, “Bazı Oryantalistlere Göre Asr-ı Saâdet’te Yahudiler”, İSTEM, Konya, 4 (2004): 105-128.

- Atçeken, “Bazı Oryantalistlere Göre Asr-ı Saâdet’te Yahudiler”, ss. 110-115.

* Ünal, İsmail Hakkı, “Seçmeci ve Eleştirel Yaklaşım veya Hz. Peygamber’i (s.a.v.) Anlamak”, İAD, Ankara, 10/1-2-3 (1997): 42-50.

- Ünal, “Seçmeci ve Eleştirel Yaklaşım veya Hz. Peygamber’i (s.a.v.) Anlamak”, s. 49.

3. Encyclopaedia Entry

* Kandemir, M. Yaşar vd. “Ahmed b. Hanbel”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1989, II, 78. (Two authors of the entry are written without abbreviation. If there are three or more authors, the first author should be written and the others should be abbreviated as “et. al.”, butnot in the bibliography.)

- Kandemir vd., “Ahmed b. Hanbel”, DİA, II, 79.

* Schacht, Josef, “Murted”, İslam Ansiklopedisi, MEB Yay. İstanbul 1998, II, 66.

- Schacht, “Murted”, İA, II, 67.

4. Book Chapter and Published Symposium Proceedings

* Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, The Cambridge History of Islam, ed. Peter Malcolm Holt vd. Cambridge University Press, Cambridge 1970, II, 632–56.

- Fazlur Rahman, “Revival and Reform in Islam”, II, 635.

* Karluk, Sadık Rıdvan, “Kıbrıs’ın AB Üyeliği AB’yi Böler mi?”, Avrupa Birliği Üzerine Notlar, ed. Oğuz Kaymakçı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2005, ss. 263-287.

- Karluk, “Kıbrıs’ın AB Üyeliği AB’yi Böler mi?”, s. 277.

* Ağırman, Cemal, “Rivâyet Farklılıkları ve Hadislerin Anlaşılmasında Rivâyet Farklılıklarının Rolü”, Günümüzde Sünnetin Anlaşılması Sempozyumu, 20-30 Mayıs 2004 Bursa, Kur’ân AraştırmalarıVakfı Kurav Yay. Bursa 2005, ss. 117-137.

- Ağırman, “Rivâyet Farklılıkları ve Hadislerin Anlaşılmasında Rivâyet Farklılıklarının Rolü”, s. 124

5. Thesis

First Reference and in the Bibliography: Name and Surname of the author of the thesis, name of the thesis (Italic), acceptance year as an MA or PHD thesis, name of the institute, page

Example: Dadan, Ali, İslâm Tarihi Kaynaklarında Türkler -Câhiliye Döneminden Emevîler’in Sonuna Kadar-, unpublished Doctoral Thesis, Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,2013, s. 67 (no page number in the bibliography).

Second Reference: Dadan, İslâm Tarihi Kaynaklarında Türkler, s. 67.

6. Qur’an and Bible

a. Verse:

* Bakara 2/22. (the first number shows the number of the sourah and the second number shows the verse/ayah)

b. Bible:

* Tekvin 34:21; Matta 7:6.

7. Hadith

References to the hadiths included in Kutub Sittah should be in accordance with Concordance.

a. Number of chapter after the name of the book:

Buhârî, Ebû Dâvûd, Tirmizî, İbn Mâce, Nesâî, Dârimî

Buhârî, Iman 15.

b. Number of hadith after the name of the book:

Muslim ve Mâlik

Müslim, Zekât 21

c. Others should be referred with the number of the volume and page:

Abdürrezzak, Musannef, II, 214 (2345); Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 567 (3467).

8. Online Source:

First Reference and in the Bibliography: The information on the address bar should be written as it is, besides, access date should be added at the end.

* Varol, Mehmet Bahaüddin, “Dijital Ortamda Siyer Anlatım ve Öğretimi”,http://www.sonpeygamber.info/dijital-ortamda-siyer-anlatim-ve-ogretimi-tespitler-problemlerteklifler, (ad. 08.07.2015).

* Eşitgin, Dinçer, “Büyüme Romanı (Bildungsroman) Kavramı Etrafında Aşk-ı Memnu ve Roman Kişisi Nihal”, Millî Eğitim Dergisi, S. 162, Ankara 2004,http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/162/esitgin.htm, (ad.

29.08.2015).

* Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi, Çukurova Üniversitesi,

http://turkoloji.cu.edu.tr, (ad. 29.08.2015).

* Milli Kütüphane, Milli Kütüphane, http://www.mkutup.gov.tr, (ad. 29.08.2015).

9. Hand-written Manuscripts

* Gülâbâdî, Ebû Bekir, Maâni’l-Ahbâr, Topkapı Müzesi Kütüphanesi, III. Ahmed Böl. nu: 538.

- Gülâbâdî, Maâni’l-Ahbâr, III. Ahmed Böl. nu: 538, vr. 30/a.

10. Works without authors

For the works whose authors are not stated, other information with the name of the work is written.

Türkçe Sözlük I, Türk Dil Kurumu Yay. Ankara 1988, s. 234.

* İmlâ Kılavuzu, Türk Dil Kurumu Yay. Ankara 2000, s. 304.