PROF.DR.
AHMET TURAN YÜKSEL
Ana Bilim Dalı: İslam Tarihi Anabilim Dalı
Bina-Oda No : 305
Telefon : 03323238250/8095
E-Mail : ayuksel@konya.edu.tr
Web Sitesi :
Eğitim Bilgileri
 • Lisans, 19 Mayıs Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,, 1980 - 1984
 • Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,İslam Tarihi ve Sanatları/İslam Tarihi, 1985 - 1987
 • Doktora, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,İslam Tarihi ve Sanatları/İslam Tarihi, 1987 - 1993
Akademik/Mesleki Deneyim
 • Milli Eğitim Bakanlığı, Uluğbey Ortaokulu, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, 1985 - 1985
 • Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İslam Tarihi A.B.D. Araştırma Görevlisi, 1985 - 1994
 • Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Öğretim Üyesi (Yrd.Doç.Dr.), 1994 - 1998
 • Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Öğretim Üyesi (Doç.Dr.), 1998 - 2004
 • Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Öğretim Üyesi (Prof.Dr.), 2004 - 2010
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Öğretim Üyesi (Prof.Dr.), 2010 -
Uzmanlık Alanı
 • İslam Tarihi
 • İlk Dönem İslam Tarihi
 • İslam Medeniyet Tarihi
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
 • Yüksel, Ahmet Turan, "Nizam al-Mulk, Siyasat-Namah and His Political Thought", Hamdard Islamicus, Vol XXVII, No. 1, 7-22 (2004).
Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
 • Yüksel, Ahmet Turan, "Fütuhu'l-Büldan'a Göre Fetihlerden Sonraki Faaliyetler", S.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 9, 45-79 (2000)
 • Yüksel Ahmet Turan, "İlk Müslüman Türk Devletlerinin Siyasi,Kültürel ve Medeniyet Tarihi Üzerine", S.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 11, 67-99 (2001)
 • Yüksel, Ahmet Turan, "Oryantalizmin Doğuşu", Maxime Rodinson'dan Çeviri, Marife, 2/3, 171-188 (2002)
 • Yüksel, Ahmet Turan, "İslam Öncesi ve İslam'ın İlk Döneminde Medine (Yesrib) Pazarları Üzerine", Michael Lecker'dan Çeviri, İSTEM, 2/4, 247-256 (2004)
 • Yüksel, Ahmet Turan, "Dört Halife Dönemi Olayları Karşısında Abdullah b. Ömer", İSTEM, 3/6, 59-86 (2005)
 • Yüksel, Ahmet Turan-Murat Ak, "Hz.Ebû Bekir Döneminde Elde Edilen Başarılar", Elias Shoufany'den Çeviri, İSTEM, 3/6, 281-290 (2005)
 • Yüksel, Ahmet Turan, "Emeviler Döneminde Abdullah b. Ömer", İSTEM, 4/8, 21-42 (2006)
 • Yüksel, Ahmet Turan, "Tanrının Gazabı", lan Bruma-Avishai Margalith'den Çeviri, Marife, 6/3, 321-339 (2007)
 • Yüksel, Ahmet Turan, "Mevlâna'nın Şiirinde (Hz.) Yusuf", Annemarie Schimmel'den Çeviri, İSTEM, 5/10, 255-269 (2007)
 • Yüksel, Ahmet Turan, "Abbâsî Hakimiyeti Döneminde Bağdat’ın Sosyal ve Ekonomik Hayatından Görünümler", S.B.Samadi’den Çeviri, İSTEM, 6/12, 241-250 (2008)
 • Yüksel, Ahmet Turan, “Wittek ve Avusturya Geleneği”, Colin Heywood’dan Çeviri, İSTEM, 8/15, 271-290 (2010)
 • Yüksel, Ahmet Turan, "Kuruluş Döneminde Bağdat’ın Ticari Yapısı", S.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 29, 7-20 (2010)
 • Yüksel, Ahmet Turan, "İlk Dönem Rivayetlerinde Sıffîn Vak’ası", S.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 30, 241-260 (2010)
 • Yüksel, Ahmet Turan, "Memluklar Dönemi Mısır'da Bir Tasavvufi Kurumun Gelişimi: Hankah", Kitap Tanıtma, Osmanlı Araştırmaları, XIII, 258-261 (1993)
 • Yüksel, Ahmet Turan, "Yakın Doğuda Ticaret Merkezleri ve Panayırlar", S.Ü.İlahiyat Fak.Dergisi, 5, 309-334 (1994)
 • Yüksel, Ahmet Turan, "On the Nature of the Baghdad Nizamiya Madrasa", S.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü Derg., 3, 395-404 (1994)
 • Yüksel, Ahmet Turan, "Bazı Batılı Araştırmacılara Göre İlk İslam Fetihleri", S.Ü.İlahiyat Fak.Dergisi, 6, 169-195 (1996)
 • Yüksel, Ahmet Turan, "Slave Soldiers and Islam: The Genesis of A Military System", Book Revievv, S.Ü.İlahiyat Fak.Dergisi, 6, 395-405 (1996)
 • Yüksel, Ahmet Turan, "İslamın Doğuşu ve Sermaye", Mahmood ibrahim'den Çeviri, S.Ü.İlahiyat Fak.Dergisi, 8, 285-312 (1999)
 • Yüksel, Ahmet Turan, "Bir Tacir Olarak Hz.Peygamber", Diyanet İlmi Dergi, Hz.Muhammed Özel Sayısı, 137-148 (2000)
 • Yüksel, Ahmet Turan, "Ahmet Yesevi Hayatı, Eserleri, Fikir ve Tesirleri", Türkler, V, 545-551, Ankara (2002)
 • Yüksel, Ahmet Turan-Nebi Bozkurt, "Kervan", TDV İslam Ansiklopedisi, XXV, 298-299 (2002)
 • Yüksel, Ahmet Turan, "The Camel and the VVheel", Book Revievv, S.Ü.İlahiyat Fak.Dergisi, 14, 287-292 (2002)
 • Yüksel, Ahmet Turan, "Hz.Peygamber'in Çocukların Eğitimine Verdiği Önem", Diyanet İlmi Dergi, 172, 24-25 (2005)
 • Yüksel, Ahmet Turan, "Hz.Peygamber ve Çocuk Sevgisi", Hz.Peygamber ve Sevgi, Konya İlahiyat Fak.Derneği Yay., 36-48, Konya (2007)
 • Yüksel, Ahmet Turan, “Hz.Peygamber (S.A.V.)’in Göz Aydınlığımız Çocuklarla İlişkisi”, Peygamberimizin Öğretilerinde Aile, Konya Müftülüğü Kutlu Doğum Özel Sayısı, 32-36, Konya (2009)
 • Yüksel, Ahmet, Turan, “Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Rahmet Peygamberi Hz.Muhammed (S.A.V.)”, Kur’an ve Hz.Peygamber, Konya Müftülüğü Kutlu Doğum Özel Sayısı, 24-27, Konya (2010)
 • Yüksel, Ahmet Turan, "Kuruluş Döneminde Bağdat’ın Ticari Yapısı ve İlişkileri", S.Ü.İlahiyat Fak.Dergisi, 29, 7-21 (2010)
 • Yüksel, Ahmet Turan, "İlk Dönem Rivayetlerine Sıffin Vak’ası" (Mahayddin Hajji Yahya’dan çeviri), S.Ü.İlahiyat Fak.Dergisi, 30, 241-260 (2010)
 • Yüksel, Ahmet Turan, “Rahmet-Merhamet Kaynağı Kur’an-ı Keri”, Hz.Peygamber ve Merhamet Eğitimi, Konya Müftülüğü Kutlu Doğum Özel Sayısı, 14-17, Konya (2011)
Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
 • Yüksel, Ahmet Turan, "İlk Dönem İslam Tarihine Bilim Tarihi Açısından Diyarbakır İle İlgili Bazı Tespitler" I.Uluslar arası Oğuzlardan Osmanlıya Diyarbakır Sempozyumu Bildirileri, 459-463, Diyarbakır (2004)
 • Yüksel, Ahmet Turan, "Türk-İslam Medeniyetinde Vakıfların Önemi ve Fonksiyonları", Yoksulluk, III, 22-31, İstanbul (2003)
 • Yüksel, Ahmet Turan, “Kuruluş Döneminde Bağdat’ın Ticari Yapısı ve İlişkileri”, İslam Medeniyetinde Bağdat (Medînetü’s-Selâm) Uluslar arası Sempozyum, 7-8-9 Kasım 2008, I, 481-491
 • Yüksel, Ahmet Turan, “Kerbelâ Vak’ası’nda Ubeydullah b. Ziyâd’ın Önemli Rolü”, Uluslar arası Kerbelâ Sempozyumu, 20-22 Mayıs 2010, Çeşitli Yönleriyle Kerbela, I, 317-323, Sivas (2010)
 • Yüksel, Ahmet Turan, “Nizamülmülk ve Selçuklu Bilim ve Düşünce Hayatındaki Yeri”, II.Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Selçuklularda Bilim ve Düşünce Sempozyumu, 19-22 Ekim 2011, Konya.
Diğer Yayınlar
 • Yüksel, Ahmet Turan, İslam'ın İlk Döneminde Ticari Hayat, İstanbul (1999)
 • Yüksel, Ahmet Turan, İhtirastan İktidara Kerbela, Konya (2001)
 • Yüksel, Ahmet Turan, İslam’da Bilim Tarihi, Konya (2002, 2007, 2012) )Kitabın Farsça Çevirisi, Tarih-i Daniş der Dünya-yı İslam, çev. Mehrabüddin Şerf-Seyyid Mübin Haşimi, Konya, 2012
 • Hz. Peygamber ve Sevgi, Konya, 2007. (Ahmet Önkal, M. Ali Kapar, İsmail Hakkı Atçeken ve M. Bahaüddin Varol ile ortak çalışma)
 • Dersler Yükleniyor...