PROF.DR.
İSMAİL HAKKI ATÇEKEN
Ana Bilim Dalı: İslam Tarihi Anabilim Dalı
Bina-Oda No : 210
Telefon : 0332 3238250/8070
E-Mail : iatceken@konya.edu.tr
Web Sitesi :
Eğitim Bilgileri
 • Doktora, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi,İslam Tarihi ve Sanatları, 1992 - 1997
 • Yüksek Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi,İslam Tarihi ve Sanatları, 1989 - 1992
 • Lisans, SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, İlahiyat Fakültesi,, 1984 - 1989
Akademik/Mesleki Deneyim
 • Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Araştırma Görevlisi, 1991 - 1999
 • Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Öğretim Üyesi (Yardımcı Doçent), 1999 - 2002
 • Selçuk Üniversitesi , ilahiyat Fakültesi, Öğretim Üyesi (Doç.Dr), 2002 - 2007
 • Selçuk Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Öğretim Üyesi (Prof.Dr), 2007 - 2011
Uzmanlık Alanı
 • İSLAM TARİHİ (Hulefa-i Raşidin Dönemi, Emeviler Dönemi, Endülüs Siyasi Tarihi, Oryantalizm)
Üyelikler
 • İslam Tarihçileri Derneği, Genel Kurul Üyesi, 2008 -
 • Konya İlahiyat Derneği, Yönetim Kulu Üyeliği, 2008 - 2012
 • Hayra Hizmet Vakfı, genel Kurul Üyeliği, 1994 -
 • TİMAV, Yönetim Kurulu Üyeliği, 1998 - 2000
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
 • "Muâviye b. Yezid Üzerine Bir Araştırma", S.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:7, Konya 1997, s.411-430.
 • "Puvatya (Balâtü'ş-Şühedâ) Savaşı ve Etkileri Üzerine", S.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:8, Konya 1998, s.243-263.
 • "Khalid Yahya Blankinship, The End of the Jihad State", S.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:8, Konya 1998, s.383-389.
 • "Mısır'daki Bazı Üniversitelerde İslâm Medeniyeti ve İslâm Tarihi Alanında Yapılmış Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri" İslâmiyât, c.1, sayı:3, Temmuz-Eylül 1998, s.141-151.
 • "Suriye'deki İlmî Dergilerde İslâm Tarihi Alanında Yayınlanmış Bazı Makaleler", Dinî Araştırmalar, c.1, sayı:2, Eylül-Aralık 1998, s.233-240.
 • "Hz. Osman Dönemi İç Olaylarında Mervân b. Hakem'in Rolü", S.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:9, Konya 1999, s.315-348.
 • Hz. Peygamber (sav) İle İlgili Günümüze Kadar Yazılmış Eserleri Konu Alan Önemli Bir Bibliyografik Eser : Salâhuddîn el-Müneccid, Mu'cemu mâ Üllife an Rasûlillah", S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı:4, Konya, 1999, s.429-440. (Aynı makale ayrıca Asr-ı Saâdet Dünyası(2) Çağdaş Çalışmalar ve Oryantalistlerin Siyer'e Yaklaşımı, derleyen: Prof. Dr. Adnan Demircan, İstanbul 2014, s.157-170'de de yayınlandı.
 • “Asr-ı Saâdet’te Yahudilerle İlişkilere Genel Bir Bakış”, Diyanet İlmi Dergi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) özel sayısı, Ankara, 2000, s.433-452.
 • “İbn Teymiyye’nin Hz. Ali’nin İmâmetiyle İlgili Şiî Rivâyet ve Yorumları Tenkîdi”, S.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 12, Konya, 2001, s.49-69.
 • “Târık b. Ziyâd Endülüs’ün Fethi Öncesinde Gemileri Yaktı mı?”, Marife Dergisi, yıl: 1, sayı: 3 (kış 2002), Konya, s.31-41.
 • “Ömer b. Abdülazîz Dönemi Sonrası Emevî İdarecilerinin Mevâlî Politikaları”, S.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:13, Konya, 2002/Bahar, s.69-88.
 • “İlk Endülüs Valisi Abdülazîz b. Mûsa b. Nusayr ve Öldürülmesi”,S.Ü.İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı:14, Konya, 2002/Güz, s.65-87.
 • - “Septe (Ceuta) Kontu Julianus ve Endülüs’ün Fethinde Müslümanlara Yardımlarıyla İlgili Tartışmalar”, S.Ü.İlahiyat Fakültesi Derg., sayı:16, Konya, 2003/Güz, s.27-49.
 • “Berberîler ve Hicrî I.Yüzyıl İslâm Fetihlerindeki Rolü” , İstem, yıl:1, sayı:2, Konya, 2003, s.81-93.
 • “Abbâsî Propagandası Sürecinde Hişâm b.Abdülmelik Dönemi”, S.Ü.İ.F.Dergisi, sayı: 17, Konya, 2004/Bahar, s. 21-38.
 • “Bazı Oryantalistlere Göre Asr-ı Saâdet’te Yahudiler”, İstem Dergisi “Asr-ı Saâdet” özel sayısı, Konya, 2004, s.105-128.
 • “Şevkî Ebû Halîl, Carl Brockelmann fi’l-Mîzân”, İstem Dergisi, yıl:2, sayı:3, Konya, 2004, s.239-247.
 • “Ehl-i Beyt İle İlgili Üç Yeni Kitap”, Marife, yıl: 4, sayı: 3, Konya, kış 2004, s.425-432.
 • “İslâm Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Elemanları Toplantısı” S.Ü.İ.F. Dergisi, sayı: 19, Konya, 2005/Bahar, s.274-276.
 • “Endülüs’ün Fetih Süreciyle İlgili Farklı Görüşlere Eleştirel Bir Yaklaşım” (S.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 19, Konya, 2005/Bahar, s. 19-30)
 • “Emevîler Dönemi Bibliyografyası”, İSTEM Dergisi, 8. sayı (Emevîler Özel Sayısı) Konya, 2006, s.283- 308)
 • “İslâm’da Hoşgörü ve Hz. Peygamber’in Hoşgörü Anlayışı” Ribat Dergisi, sayı: 281, Mayıs 2006.
 • “Endülüs’te Birarada Yaşama Tecrübesi Üzerine”, Kültür Dergisi, sayı: 8, Sonba-har, 2007, s.52-55.
 • “Hz. Peygamber ve İnsan Sevgisi”, Hz. Peygamber ve Sevgi, Konya İlahiyat Derneği Yayınları, Konya, 2007, s. 50-64.
 • “Hz. Peygamber Döneminde Kurumsallaşma”, Alemlere Rahmet Hz. Muhammed Mustafa’ya İthafen, Konya Müftülüğü Kültür Yayınları, Konya, 2008.
 • “İslâm Tarihçilerinin Sûriye Gezisi 15-18 Mayıs 2008” İstem Dergisi, sayı: 11, Konya, 2008, s.317-321.
 • “Târık b. Ziyâd”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), İstanbul, 2011, LX, 24-25.
 • “Tarîf b. Mâlik”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), İstanbul, 2011, LX, 29.
 • “Atçekenler” maddesi, Konya Ansiklopedisi, Konya, 2011, C: I, s. 332-334.
 • “Büyükkörükçü, Tahir” maddesi, Konya Ansiklopedisi, Konya, 2011, C: II, s.217-218.
 • “İSTEM DERGİSİ”, İpek Yolu Konya Kitabı, Konya, 2011, s.81-91.
 • “Kardeşlik Kavramı”, Peygamberimiz Kardeşlik Ahlakı ve Hukuku, Konya Müftülüğü 2012 Kutlu Doğum Özel sayısı, Konya, 2012, s. 16-22.
 • “Endülüs Gezisi Notları” (İslâm Tarihçiler Derneği web sayfasında 27.05.2013 tarihinde yayınlandı: www.İslâmtarihcileri.com)
 • “Velîd II”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), İstanbul, 2013, LXIII, 31-33.
 • “Yûsuf b. Ömer es-Sekafî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (DİA), İstanbul, 2013, LXIV, 22-23.
 • “Endülüs Fâtihlerinden Mûsâ b. Nusayr’ın Akıbeti”, Milel ve Nihal Dergisi, Endülüs özel sayısı, C: 12, sayı: 1, Ocak-Haziran 2015, s.9-34.
 • “Tahir Büyükkörükçü Hocaefendi’nin Şahsiyeti ve Bazı Hususiyetleri Hakkında Birkaç Söz”, http://konyaarastirmalari.blogspot.com.tr/2016/12/sultanul-vaizin-tahir-buyuk-korukcu.html (Erişim tarihi: 05.04.2017)
Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
 • "Ermeniyye-Azerbaycan Fetihleri Açısından Hişâm b. Abdülmelik Dönemi", (Elmi Araşdırmalar-Scientific Research)- Bakü/Azerbaycan), 3-4,2004, s.185-193.
 • International Symposium on Religion and the World Peace (Din ve Dünya Barışı Uluslararası Sempozyumu, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İstanbul, 2007) adlı uluslar arası sempozyumda “İslâm Tarihinde Birarada Yaşama Tecrübesi (Asr-ı Saâdet ve Endülüs Örneği)” adlı bildiri. (Bu uluslar arası bildiri sempozyum kitabında yayınlandı: Din ve Dünya Barışı: Uluslararası Sempozyum, 26-28 Nisan 2007, İstanbul, 2008, s. 512-530. (Aynı bildiri İSTEM Dergisi, sayı: 14, Konya, 2009, s.41-59’da da yayınlandı.)
Diğer Yayınlar
 • Hz. Peygamber’in Yahudilerle Münasebetleri, Marifet Yayınları, İstanbul, 1996.
 • Devlet Geleneği Açısından Hişâm b. Abdülmelik, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2001.
 • Endülüs’ün Fethi ve Mûsâ b. Nusayr, Araştırma Yayınları, Ankara, 2002.
 • Emevîler’de Yönetimin Süfyânîlerden Mervânîler’e Geçiş Süreci, Konya, 2006.
 • İslâm Tarihine Oryantalist Yaklaşım–Emevîler Dönemi Örneği-, Konya, 2007.
 • Hz. Peygamber ve Sevgi, Konya, 2007. (Ahmet Önkal, M. Ali Kapar, A. Turan Yüksel ve M. Bahaüddin Varol ile ortak çalışma)
 • İslâm Tarihi ve Medeniyeti kitap projesi: Bölüm yazarlığı: Hulefâ-i Râşidîn cilti “Hz. Osman Döneminde İç Karışıklıklar” (40 sayfadan oluşan kitap bölümü).
 • İslâm Tarihi ve Medeniyeti kitap projesi: Bölüm yazarlığı: Emevîler cilti “Emevîler Dönemi (Giriş) ” (35 sayfadan oluşan kitap bölümü).
 • İslâm Tarihi ve Medeniyeti kitap projesi: Bölüm yazarlığı: Endülüs cilti “Emevîler’e Kadar Endülüs” (35 sayfadan oluşan kitap bölümü).
 • Dersler Yükleniyor...