YRD.DOÇ.DR.
ŞERİFE AKPINAR
Ana Bilim Dalı: Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı
Bina-Oda No : A-435
Telefon : 5720
E-Mail : sakpinar@konya.edu.tr
Web Sitesi :
Eğitim Bilgileri
 • Lisans, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi, - 1996
 • Yüksek Lisans, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Türk Dili ve Edebiyatı, - 2000
 • Doktora, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Eski Türk Edebiyatı, - 2006
Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
 • Ayan, G. ve Akpınar, Ş., “Sevâkıb-ı Menâkıb’daki Minyatürlerin Hikayeleri”, Âşinâ, Kış-İlkbahar 2006,Yıl: VIII, S. 23-24,s. 109-139.
 • Akpınar, Ş., (2011), “Ki Dirler O Bizüz” Redifli Gazellerde Divan Şairinin Kimliği”, Erdem Dergisi, Atatürk Kültür Merkezi, S. 61, s. 1-14.
 • Akpınar, Ş., “Klasik Türk Edebiyatında Beykoz”, Uluslar Arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yaz 2013, C. 6, S. 27, s.18-39.
 • Akpınar, Ş., “Divan Şiirinin Söz Varlığında “Yalan””, Turkish Studies, Winter 2014, Vol. 9/3, s.43-78.
 • Ercan, A.N.- Akpınar, Ş., “Eski Harfli Bir Çocuk Gazetesi: Sadâkat/Etfâl”, Türklük Bilimi Araştırmaları, Güz 2014, Yıl. 19, S. 36, s.109-130.
 • Akpınar, Ş., “Lami‘i’nin Vamık u Azra Mesnevisinde Astrolojik Unsurlar”, SÜ Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 12, Konya 2002. s. 169- 202.
 • Akpınar, Ş., “Kemal Ahmed Dede ve Tercüme-i Menakıb-ı Mevlana’sı” SÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 16, Konya 2006. s.35-43.
 • Akpınar, Ş., “Rûz-nâmeci-zâde Şinâsî , Dîvânı ve Şâirliği”, EKEV Akademi Dergisi, S. 28, Yaz 2006. s. 215-232.
 • Akpınar, Ş., “Hacı Hafız Mehmed Bulak Agah ve Divanı” ÇÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 15 S. 2, Adana 2006, s.425-440.
Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
 • Akpınar, Ş., (2006), “Sevakıb-ı Menâkıb’daki Minyatürlerin Hikâyeleri”, Uluslararası Mevlana, Mesnevi, Mevlevihaneler Sempozyumu, (19-20-21 Aralık 2005 – Manisa) s. 271-317.
 • Akpınar, Ş., “Semerkandlı Âgâh Dîvânı’nda Nazirecilik Geleneği”, Uluslararası Kazakistan ve Türkiye’nin Ortak Kültürel Değerleri Sempozyumu, (21-23Mayıs 2007 – Almatı) s. 444- 450.
 • Akpınar, Ş., “Divan Edebiyatında Bir Kadın Seyyâre: Zühre”, 3. Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın: Edebiyat, Dil, Kültür ve Sanat Çalışmalarında Kadın Sempozyumu, (28-30 Nisan 2010-Konya) s.333-342.
 • Dersler Yükleniyor...